Navigatie: HomeDisclaimer

Disclaimer    

Door het gebruiken van de website van Paraat Midden Nederland verklaart u zich akkoord met de navolgende voorwaarden van Paraat Midden Nederland voor het gebruik van de website. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website van Paraat Midden Nederland niet te gebruiken.

Paraat Midden Nederland behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

De informatie op de website van Paraat Midden Nederland is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Paraat Midden Nederland garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Paraat Midden Nederland is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij Paraat Midden Nederlanden/of haar licentiegevers. Paraat Midden Nederlanden/of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen niet commerciële gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan Paraat Midden Nederland worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Paraat Midden Nederland heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Paraat Midden Nederland is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.